Testimony/Legislative Exhibits

March 2020

February 2020

March 2019

February 2019

January 2019

March 2018

February 2018

January 2018

March 2017